Moje drzewo genealogiczne

Dziś przypada 136. rocznica urodzin Zofii Nałkowskiej. Niestety, w tym roku nie możemy się spotkać  w Muzeum, dlatego proponujemy w zamian zabawę dla całej rodziny: ogłaszamy rodzinny konkurs na najciekawsze drzewo genealogiczne! 

„Moje drzewo genealogiczne” – konkurs z nagrodami z okazji rocznicy urodzin Zofii Nałkowskiej. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie swojej rodziny w plastycznej formie drzewa genealogicznego, minimum czteropokoleniowego. Na prace czekamy do 9 grudnia br. Poprzez konkurs chcemy wzbudzić zainteresowanie historią własnej rodziny jako dziedzictwem niematerialnym oraz spopularyzować wiedzę o tym, że zdjęcia i pamiątki rodzinne są materiałami archiwalnymi. Działania nad pracą konkursową pomogą kształtować poczucie estetyki oraz pobudzą rozwój inwencji twórczej uczestników.  Nagrodami w konkursie są bezpłatne bilety wstępu do Muzeum oraz za zajęcie I miejsca nagroda rzeczowa. 

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego „Moje drzewo genealogiczne” 

 1. Organizator konkursu: Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami” w Wołominie 
 2. Celem konkursu jest: 
  • a) wzbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny jako dziedzictwem niematerialnym, 
  • b) popularyzacja wiedzy na temat archiwów, czym są i gdzie je można znaleźć;  i przechowywanych w nich materiałach archiwalnych, w tym zdjęć, 
  • c) kształtowanie poczucia estetyki, 
  • d) pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników oraz umiejętności plastycznych,
  • e) integracja społeczności lokalnej wokół Muzeum.
 3. Konkurs skierowany jest do rodzin. 
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie historii swojej rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego, minimum czteropokoleniowego, dowolną techniką plastyczną. 
 5. Konkurs rozpoczyna się 10 listopada 2020 roku i zakończy 10 grudnia 2020 roku.
 6. Pracę należy przesłać w formie dobrej jakości zdjęcia (min.1,5 MB) do 9 grudnia  2020 r. za pośrednictwem poczty mailowej na adres: muzeumnalkowskich@muzeumnalkowskich.pl z dopiskiem: Konkurs „Moje drzewo genealogiczne!”. 
 7. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
 8. Prace przysłane po terminie nie będą podlegały ocenie. 
 9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych (z zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679) oraz nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i majątkowych w całości i na wszystkich polach eksploatacji na rzecz Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Jednocześnie Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich informuje, że nadesłane na potrzeby konkursu dane osobowe uczestników będą przetwarzane i przechowywane przez Muzeum tylko na czas konkursu i do celów związanych z jego realizacją i prezentacją wyników.
 10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za nie doręczenie prac z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak błędne wpisanie adresu mailowego przez Uczestnika konkursu, awaria systemu informatycznego itp. 
 11. O rozstrzygnięciu konkursu oraz przyznaniu nagrody zadecyduje specjalnie powołane Jury. 
 12. Przewidziane są trzy nagrody w konkursie: za zajęcie I miejsca są 4 okolicznościowe bilety wstępu do Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie oraz 1 nagroda rzeczowa; za miejsca II i III są okolicznościowe bilety wstępu, po 4 na rodzinę. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu realizacji biletów ze względów od nich niezależnych. 
 13. Prace niespełniające warunków zawartych w regulaminie nie będą podlegały ocenie. 
 14. Ocena prac oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 grudnia 2020 r. 
 15. Przesłane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem zadecyduje Jury. Jury zastrzega sobie również prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.