Regulamin spotkań dla dzieci w ramach cyklu „Lato na Górkach” p.t. „Gieografja” pana Wacława

Regulamin spotkań dla dzieci w ramach cyklu „Lato na Górkach” p.t. „Gieografja” pana Wacława organizowanych przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

§ 1

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas spotkań dla dzieci w ramach cyklu Lato na Górkach odbywających się w każdą środę lipca i sierpnia 2021 roku o godz. 11.00, organizowanych przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.
 2. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w Lecie na Górkach organizowanych przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na terenie przyległym do budynku – siedziby Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich przy ul. W. Nałkowskiego 17 w Wołominie.

§ 2

Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie na wyłączną odpowiedzialność i pod opieką opiekunów przez cały czas trwania imprezy.

§ 3

Wstęp na imprezę jest wolny, nie obowiązują bilety i rezerwacja miejsc. Ilość miejsc: 20.

§ 4

Wstęp na imprezę jest nieodpłatny.

§ 5

Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo oraz na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dla celów dokumentalnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, związku z jakąkolwiek publikacją lub programem, w których zostanie wykorzystane nagranie wydarzeń lub fotografie wykonane w trakcie trwania tych wydarzeń a także w działalności własnej Organizatora.

§ 6

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przebiegu spotkań Lato na Górkach z uzasadnionych powodów (np. odwołanie występu przez artystę, siła wyższa, itp.), a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu spotkania pod względem artystycznym i czasowym.

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

§ 8

Osoby przebywające na terenie Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w czasie trwania Lata na Górkach podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, a w szczególności do:

 • Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na koncercie
 • Stosowania się do poleceń i sugestii pracowników Muzeum
 • Zakazu wstępu na teren odbywania się imprezy osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  Zakazu zakłócania porządku na terenie imprezy, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
 • Zakazu wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
 • Zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 • Zakazu wnoszenia i spożywania środków lub substancji psychotropowych, odurzających, lub innych podobnie działających środków,
 • Zakazu używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne lub obraźliwe,
 • Zakazu palenia tytoniu,
 • Zakazu używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru,
 • Zakazu załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie imprezy

§ 9

Organizator zastrzega sobie prawo do, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, zażądania, aby uczestnik spotkania opuścił teren Muzeum oraz do zastosowania odpowiednich kroków, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Czyny stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów zgłaszane będą do właściwych organów ścigania.

§ 10

Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii, w tym: utrzymywania odległości od innych uczestników.

§ 11

Dla uczestników spotkania dostępne są na terenie, na którym odbywa się spotkanie, środki do dezynfekcji rąk.

§ 12

Wszelkich informacji o dostępności toalet, Regulaminie imprezy i jego dostępności, programach spotkań udzielają pracownicy Muzeum.

Regulamin spotkań jest dostępny na stronie organizatora i na terenie, na którym odbywa się spotkanie.

§ 13

W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia osób obecnych na imprezie oraz mienia, Muzeum jest upoważnione do przerwania imprezy oraz zarządzenia ewakuacji. Ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych kierują pracownicy Muzeum.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wołomin, 25 czerwca 2021 roku

1 thoughts on “Regulamin spotkań dla dzieci w ramach cyklu „Lato na Górkach” p.t. „Gieografja” pana Wacława

Możliwość komentowania jest wyłączona.