Zebranie Społecznego Komitetu

Do Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie
Wołomin, 11 XII 1956

Zgodnie z uchwałą podjętą dnia 10 listopada rb. przez Powiatową Komisję Kultury w Wołominie, niżej podpisani zwracają się do Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich z prośbą o wydelegowanie swego Przedstawiciela na zebranie Społecznego Komitetu utworzenia muzeum im. Nałkowskich w Wołominie, które odbędzie się w lokalu Prezydium MRN w Wołominie w dniu 16 grudnia (niedziela) o godz. 11.00. Termin ten zbiega się z rocznicą śmierci Z. Nałkowskiej.

Nadmienić należy, że w dniu 5 lutego rb. na uroczystej sesji MRN, przy udziale Przedstawicieli ZLP, Instytutu Geograficznego im. W. Nałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i KC. PZPR, podjęta była uchwała o uznaniu rodzinnego Domu nad Łąkami w Wołominie za zabytek kulturalny i o urządzeniu tam muzeum im. Nałkowskich. Odpowiednia dokumentacja była przekazana przez ZLP w dniu 20 maja 1956 roku do Rady Państwa. W tym okresie nastąpiły zmiany o charakterze ogólnopaństwowym, co oczywiście zahamowało realizację w/w uchwały, która, jako nie należąca do rzędu tzw. „błędów przeszłości” powinna być reaktywowana i doprowadzona do ostatecznej realizacji, ochraniając cenny zabytek kultury polskiej. Ufamy, że Prezydium Zarządu Głównego ZLP, delegując swego Przedstawiciela na w/w posiedzenie Społecznego Komitetu utworzenia muzeum wniesie decydujący wpływ na dalsze załatwienie sprawy.

Podpisał: w imieniu Komitetu
– Jerzy Surowcew.