background
logotype
image1 image2 image3

Oferta pracy

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, ul. W. Nałkowskiego 17, 05–200 Wołomin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pomoc muzealna

Wolne miejsca pracy: 1

Wymiar etatu:
• niepełny wymiar czasu pracy – ¾ etatu

Data publikacji ogłoszenia: 
03. 01. 2017 r.

Termin składania ofert: do 24. 01. 2017 r.

 

Warunki pracy na stanowisku: 

 • rodzaj umowy – umowa o pracę; 
 • godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele);
 • miejsce wykonywania pracy – Wołomin, ul. W. Nałkowskiego 17;
 • miejsce w strukturze organizacyjnej – stanowisko podlega Dyrektorowi Muzeum. 


Opis stanowiska pracy:

 • pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum;
 • dbanie o zachowanie porządku na salach ekspozycyjnych;
 • pomoc przy organizacji imprez kulturalnych organizowanych w Muzeum;
 • kierowanie ruchem zwiedzających i interesantów;
 • informowanie zwiedzających o przebiegu zwiedzania i udzielanie wyjaśnień dotyczących wystaw;
 • podczas pilnowania ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym oraz odpowiadanie na pytania dotyczące Muzeum;
 • sprzedaż biletów wstępu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.


Kryteria dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • zainteresowanie historią literatury i historią Wołomina.


Umiejętności zawodowe:

 • umiejętność pracy w zespole; 
 • umiejętność odpowiedniego reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich;
 • umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi informacjami.


Rekrutacja:

 • proces rekrutacji na w/w stanowisko będzie dwuetapowy;
 • etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji;
 • wybrane osoby, spełniające wymagania, zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.


Od kandydatów oczekujemy:
W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów: 

 • list motywacyjny;
 • życiorys – CV – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Ogłoszenie jest aktualne: od 03. 01. 2017 r. do 24. 01. 2017 r.

 • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko pomocy muzealnej”, osobiście lub pocztą, na adres: Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, ul. W. Nałkowskiego 17, 05–200 Wołomin (decyduje data faktycznego wpływu do placówki); 
 • oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 786 22 19;
 • Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie;
 • dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom;                    
 • dokumenty zgromadzone w procesie naboru przechowywane są w Muzeum. Na wniosek odrzuconego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone osobie zainteresowanej.
Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template