background
logotype
image1 image2 image3

Do Wydziału Planowania i Inwestycji w/m

Wołomin, 29 XII 1989 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu informuje, że Ob. W. I. zamieszkały w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 12, zobowiązał się w czynie społecznym wykonać ogrodzenie terenu Muzeum Nałkowskich w Wołominie.

Czytaj więcej: Do Wydziału Planowania i Inwestycji w/m

Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków

Warszawa: 19 X 1989 Na podstawie art. 5, art. 8 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10 poz. 48 i z 1983 Nr 38 poz. 173) oraz art. 104 kpa, w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego z urzędu, orzekam: wpisać do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy, pod numerem rejestru 1395, następujące dobro kultury: Willa murowana „Laurentium”, wzniesiona ok. 1920 r., wraz z działką i zielenią tworzącą park krajobrazowy w Wołominie, ul. Nagórna 2. Uzasadnienie: Willa „Laurentium”, otoczona parkiem krajobrazowym, wzniesiona na planie kwadratu z gankami i werandą, z dekoracją ramowo-płycinową nad oknami, gzymsem wieńczącym profilowanym, z zachowaną oryginalną stolarką okienną i drzwiową – jest przykładem budownictwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego, wzorowanego na podobnej architekturze rezydencjonalnej na Krymie, wznoszonej w końcu XIX i na początku XX wieku. […]

Podpisał: mgr inż. Feliks Ptaszyński – Konserwator Zabytków m.st. Warszawy.

Otwarcie Muzeum Zofii Nałkowskiej w …Grodnie

„16 maja 1989 roku w Grodnie przy Katedrze Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały otwarto Muzeum Zofii Nałkowskiej oraz odsłonięto tablicę pamiątkową na domu przy ulicy Akademickiej w Grodnie, w którym pisarka mieszkała. Do otwarcia muzeum doprowadziła prof. Swietłana Musijenko z Grodna.”

(„Gazeta Niedzielna”, 1989 nr 43; „Dziennik Polski”, 1989 nr 119; A. Białostocki, Zaproszenie do muzeum Zofii Nałkowskiej, „Kurier Wileński”, 1990 nr 51-52; „Życie Literackie”, 1993 nr 22)

Do Spółdzielni Pracy „Współpraca” w Wołominie, ul. Armii Ludowej 46

Wołomin, 12 IV 1989 Zwracam się o odsprzedanie Urzędowi Miasta i Gminy Wołomin 100 kg lepalu, który jest niezbędny do wykonania podłóg w budynku przeznaczonym na muzeum Z. i W. Nałkowskich. […]

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 5 IV 1989

Wołomin, 5 IV 1989 […] Prezes TPW przedstawił następujące zagadnienia do załatwienia w roku bieżącym: 1) usytuowanie popiersia Z. Nałkowskiej (lokalizacja). Kol. L. K. oświadczyła, że Muzeum Literatury jest w posiadaniu 3–ch popiersi Z. Nałkowskiej, jednak nie określiło lokalizacji.

Czytaj więcej: Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 5 IV 1989

Z Protokołu z zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, 1989

 Wołomin, 16 II 1989 Wiceprezes TPW podał następujące propozycje do planu pracy: wykonanie z brązu popiersia Z. Nałkowskiej i ustawienie go na cokole przed Urzędem Miasta i Gminy (winno to być uzgodnione i poparte środkami finansowymi UM i G), […] doprowadzenie do spotkania z Naczelnikiem Miasta i Gminy w celu wymiany informacji dotyczących postępu prac w Domu Z. Nałkowskiej oraz ustalenia zakresu współpracy. […] Podpisała: Protokołująca.

Czytaj więcej: Z Protokołu z zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, 1989

Z Protokołu z zebrania sprawozdawczego Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, które odbyło się w siedzibie Miasta i Gminy Wołomin Wołomin, 21 XI 1988

 

Wołomin, 21 XI 1988 […] Zarząd TPW zamierzał, w 70. rocznicę nadania praw miejskich Wołominowi, postawić na skwerze przed Urzędem Miasta i Gminy pomnik – popiersie Zofii Nałkowskiej. Sprawą miał zająć się Kol. B. K. Niestety, jako Wiceprezes, nie miał już takiej siły przebicia, jaką miał będąc Naczelnikiem.

Czytaj więcej: Z Protokołu z zebrania sprawozdawczego Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, które odbyło się w...

Do Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Wołominie, ul. Świerczewskiego

Wołomin, 5 IX 1988 Urząd Miasta i Gminy – Wydział KKF i T zwraca się o usunięcie awarii hydraulicznej w budynku przeznaczonym na muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie. […]

Podpisała: Kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

A muzeum jak nie ma, tak nie ma

„Od lat trzydziestu kilku na łamach prasy powraca sprawa utworzenia w dawnym „domu nad łąkami” – muzeum rodziny Nałkowskich. Rodziny, która tak wielką rolę odegrała w naszej kulturze. Od lat trzydziestu kilku sprawa ta rozbija się głównie o brak mieszkań dla lokatorów, których należałoby przekwaterować. Od lat ponawiają się dyskusje i rozważania na ten temat. A muzeum jak nie ma, tak nie ma. Miejmy nadzieję, że jednak wreszcie powstanie.” […]

(M. Warneńska, Dom nad łąkami, „Kobieta i Życie” z 24 III 1988 r., nr 8)

 

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template