background
logotype
image1 image2 image3

Do Spółdzielni Pracy „Współpraca” w Wołominie, ul. Armii Ludowej 46

Wołomin, 12 IV 1989 Zwracam się o odsprzedanie Urzędowi Miasta i Gminy Wołomin 100 kg lepalu, który jest niezbędny do wykonania podłóg w budynku przeznaczonym na muzeum Z. i W. Nałkowskich. […]

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 5 IV 1989

Wołomin, 5 IV 1989 […] Prezes TPW przedstawił następujące zagadnienia do załatwienia w roku bieżącym: 1) usytuowanie popiersia Z. Nałkowskiej (lokalizacja). Kol. L. K. oświadczyła, że Muzeum Literatury jest w posiadaniu 3–ch popiersi Z. Nałkowskiej, jednak nie określiło lokalizacji.

Czytaj więcej: Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 5 IV 1989

Z Protokołu z zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, 1989

 Wołomin, 16 II 1989 Wiceprezes TPW podał następujące propozycje do planu pracy: wykonanie z brązu popiersia Z. Nałkowskiej i ustawienie go na cokole przed Urzędem Miasta i Gminy (winno to być uzgodnione i poparte środkami finansowymi UM i G), […] doprowadzenie do spotkania z Naczelnikiem Miasta i Gminy w celu wymiany informacji dotyczących postępu prac w Domu Z. Nałkowskiej oraz ustalenia zakresu współpracy. […] Podpisała: Protokołująca.

Czytaj więcej: Z Protokołu z zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, 1989

Z Protokołu z zebrania sprawozdawczego Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, które odbyło się w siedzibie Miasta i Gminy Wołomin Wołomin, 21 XI 1988

 

Wołomin, 21 XI 1988 […] Zarząd TPW zamierzał, w 70. rocznicę nadania praw miejskich Wołominowi, postawić na skwerze przed Urzędem Miasta i Gminy pomnik – popiersie Zofii Nałkowskiej. Sprawą miał zająć się Kol. B. K. Niestety, jako Wiceprezes, nie miał już takiej siły przebicia, jaką miał będąc Naczelnikiem.

Czytaj więcej: Z Protokołu z zebrania sprawozdawczego Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, które odbyło się w...

Do Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Wołominie, ul. Świerczewskiego

Wołomin, 5 IX 1988 Urząd Miasta i Gminy – Wydział KKF i T zwraca się o usunięcie awarii hydraulicznej w budynku przeznaczonym na muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie. […]

Podpisała: Kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

A muzeum jak nie ma, tak nie ma

„Od lat trzydziestu kilku na łamach prasy powraca sprawa utworzenia w dawnym „domu nad łąkami” – muzeum rodziny Nałkowskich. Rodziny, która tak wielką rolę odegrała w naszej kulturze. Od lat trzydziestu kilku sprawa ta rozbija się głównie o brak mieszkań dla lokatorów, których należałoby przekwaterować. Od lat ponawiają się dyskusje i rozważania na ten temat. A muzeum jak nie ma, tak nie ma. Miejmy nadzieję, że jednak wreszcie powstanie.” […]

(M. Warneńska, Dom nad łąkami, „Kobieta i Życie” z 24 III 1988 r., nr 8)

 

Do Urzędu Telekomunikacji w Wołominie

Wołomin, 6 VII 1988 Urząd Miasta i Gminy Wołomin – Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zwraca się z prośba o uruchomienie stacji telefonicznej w budynku przeznaczonym na muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie. […]

Podpisała: Kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Do „Kobiety i Życia” w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31

Wołomin, 26 III 1988 Artykuł Moniki Warneńskiej „Dom nad łąkami” zamieszczony w „Kobiecie i Życiu” Nr 8 z dnia 24 marca br. dezinformuje opinię publiczną na temat przygotowań do utworzenia muzeum w Wołominie. W związku z powyższym wyjaśniam co następuje: w roku 1978 w wyniku podjętych działań, wspólnie z Wydziałem Kultury i Sztuki, Konserwatorem Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, Mazowieckim Towarzystwem Kultury oraz Muzeum Literatury rozpoczęliśmy realizację remontowo–budowlano–montażową domu Wacława i Zofii Nałkowskich z przeznaczeniem na placówkę muzealną poświęconą ich pamięci.

Czytaj więcej: Do „Kobiety i Życia” w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31

Do Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Warszawie, ul. Konstruktorska 7

Wołomin, 3 IX 1987 W związku z przekazywaniem w użytkowanie budynku przeznaczonego na Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich w Wołominie, zwracam się z prośbą o sprzedanie kuchni elektrycznej czteropłytowej z piekarnikiem.

Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template