background
logotype
image1 image2 image3

Do Przewodniczącego Rady Narodowej w/m

Wołomin, 18 VI 1990 […] Według opinii przedstawiciela Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlani” w Warszawie, ul. Nowolipki 20, należy wykonać: 1) ogrodzenie na cokole z elementów stalowych; 2) mury oporowe; 3) renowację dziedzińca przed budynkiem; 4) chodniki klinkierowe. Koszt w/w prac określono na dzień dzisiejszy w granicach 800 milionów złotych. Rzeczoznawca uznał za niezbędne wykonanie projektu zagospodarowania terenu.

Podpisała: Kierownik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Protokół ostatecznego przekazania do użytkowania budynku po kapitalnym remoncie, przeznaczonego na Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich w Wołominie przy ul. Nałkowskiego 17

Wołomin, 23 IV 1990 Komisja stwierdziła, że zakończono remont w zakresie wcześniejszych założeń. Remont kapitalny budynku rozpoczęto w 1979 r., a zakończono w dniu 23 kwietnia 1990 r. Polegał on na całkowitej wymianie zniszczonych elementów ściennych, dachowych, okien, drzwi, podłóg oraz w ograniczonym zakresie fundamentów. Komisja stwierdza, że przedmiotowy remont został wykonany w ustalonym zakresie i budynek może być eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem. Celem doprowadzenia obiektu do zgodności z założeniami należy przeprowadzić remont budynków gospodarczych, skarp murowanych, zagospodarować i ogrodzić teren, według posiadanego scenariusza.

Podpisy: Komisji.

Do „Pisma Wołomina”, ul. Kurkowa 34

Wołomin, 5 II 1990 W związku z kończącym się remontem budynku przeznaczonego na muzeum rodziny Nałkowskich czynimy starania o uruchomienie od jesieni bieżącego roku placówki muzealnej. Okres kilku miesięcy dzielących nas od otwarcia placówki niezbędny jest na uporządkowanie terenu, ogrodzenia, przygotowanie scenariusza i wystawy. Nadzór merytoryczny nad placówką obejmie Muzeum Literatury w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20.

Czytaj więcej: Do „Pisma Wołomina”, ul. Kurkowa 34

Do Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Wołominie, ul. Mickiewicza 9

Wołomin, 5 II 1990 W związku z inicjatywą Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Wołominie o przejęcie w administrację obiektu z przeznaczeniem na muzeum rodziny Nałkowskich wyjaśniam, że obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków A–1198, stanowi własność Skarbu Państwa i podlega bezpośrednio Ministrowi Kultury i Sztuki. […]

Czytaj więcej: Do Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Wołominie, ul. Mickiewicza 9

Do Pana Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Wołomin

Wołomin, 30 I 1990 Zarząd naszego Towarzystwa zwraca się z prośbą o umożliwienie przejęcia administracji nad obiektem przeznaczonym na muzeum rodziny Nałkowskich. Posiadamy zbiory archiwalne związane z historią ziemi wołomińskiej i chcemy ten obiekt zagospodarować w sposób następujący: a) izba muzealna poświęcona Zofii i Wacławowi Nałkowskim; b) izba ze zbiorami dotyczącymi ziemi wołomińskiej; c) organizowanie na terenie tego obiektu imprez kulturalnych, jak koncerty kameralne, spotkania autorskie, etc. – a wszystko to jest związane z naszą działalnością statutową. Uważamy, że obiekt ten powinien być centralnym miejsce sztuki regionu wołomińskiego.

Podpisał: Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Wołominie.

Z Notatki służbowej z wizji lokalnej i narady na terenie posesji budynku przeznaczonego na muzeum Zofii Nałkowskiej

Wołomin, I 1990 […] Ustalenia: 1) Grupa remontowa przy Naczelniku M i G Wołomin wykona do końca marca: poprawki tynku, czyszczenie i malowanie stolarki, oblistwowanie i cyklinowanie podłóg, uzupełnienie tynku, położenie glazury i malowanie łazienki, obróbki na zewnątrz balkonu, wykonanie opaski betonowej wokół budynku, wykonanie cokołu, częściowa przebudowa komina z czapką kominową; 2) Elektrycy dokonają prac wykończeniowych przed Grupą Remontową; 3) Hydraulicy wykonają prawidłowo odpowietrzenie kanalizacji. […]

Podpis nieczytelny.

Do Wydziału Planowania i Inwestycji w/m

Wołomin, 29 XII 1989 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu informuje, że Ob. W. I. zamieszkały w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 12, zobowiązał się w czynie społecznym wykonać ogrodzenie terenu Muzeum Nałkowskich w Wołominie.

Czytaj więcej: Do Wydziału Planowania i Inwestycji w/m

Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków

Warszawa: 19 X 1989 Na podstawie art. 5, art. 8 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10 poz. 48 i z 1983 Nr 38 poz. 173) oraz art. 104 kpa, w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego z urzędu, orzekam: wpisać do rejestru zabytków Miasta Stołecznego Warszawy, pod numerem rejestru 1395, następujące dobro kultury: Willa murowana „Laurentium”, wzniesiona ok. 1920 r., wraz z działką i zielenią tworzącą park krajobrazowy w Wołominie, ul. Nagórna 2. Uzasadnienie: Willa „Laurentium”, otoczona parkiem krajobrazowym, wzniesiona na planie kwadratu z gankami i werandą, z dekoracją ramowo-płycinową nad oknami, gzymsem wieńczącym profilowanym, z zachowaną oryginalną stolarką okienną i drzwiową – jest przykładem budownictwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego, wzorowanego na podobnej architekturze rezydencjonalnej na Krymie, wznoszonej w końcu XIX i na początku XX wieku. […]

Podpisał: mgr inż. Feliks Ptaszyński – Konserwator Zabytków m.st. Warszawy.

Otwarcie Muzeum Zofii Nałkowskiej w …Grodnie

„16 maja 1989 roku w Grodnie przy Katedrze Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały otwarto Muzeum Zofii Nałkowskiej oraz odsłonięto tablicę pamiątkową na domu przy ulicy Akademickiej w Grodnie, w którym pisarka mieszkała. Do otwarcia muzeum doprowadziła prof. Swietłana Musijenko z Grodna.”

(„Gazeta Niedzielna”, 1989 nr 43; „Dziennik Polski”, 1989 nr 119; A. Białostocki, Zaproszenie do muzeum Zofii Nałkowskiej, „Kurier Wileński”, 1990 nr 51-52; „Życie Literackie”, 1993 nr 22)

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template