Regulamin koncertów letnich w „Domu nad Łąkami”

Regulamin koncertów letnich w „Domu nad Łąkami” organizowanych przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie przy współpracy Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie

§ 1

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas Koncertów letnich w „Domu nad Łąkami” odbywających się w każdą niedzielę lipca i sierpnia 2021 roku, organizowanych przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie przy współpracy Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie.
 2. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w Koncertach letnich organizowanych przez Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie przy współpracy Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie na terenie przyległym do budynku – siedziby Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich przy ul. W. Nałkowskiego 17 w Wołominie.

§ 2

Osoby przebywające na terenie Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w czasie trwania Koncertów letnich podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, a w szczególności do:

 1. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na koncercie
 2. Stosowania się do poleceń i sugestii pracowników Muzeum
 3. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie na wyłączną odpowiedzialność opiekunów
 4. Zakazu wstępu na teren odbywania się imprezy osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 5. Zakazu zakłócania porządku na terenie imprezy, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
 6. Zakazu wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
 7. Zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 8. Zakazu wnoszenia i spożywania środków lub substancji psychotropowych, odurzających, lub innych podobnie działających środków,
 9. Zakazu używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne lub obraźliwe,
 10. Zakazu palenia tytoniu,
 11. Zakazu używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru,
 12. Zakazu załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie imprezy,
 13. Zakazu wstępu za kulisy i na scenę osobom nieupoważnionym.

§ 3

Muzeum zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu wydarzeń w ramach Koncertów letnich przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji.

§ 4

Uczestnicy wydarzeń przyjmują do wiadomości, że udział w wydarzeniach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo oraz na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla celów dokumentalnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, związku z jakąkolwiek publikacją lub programem, w których zostanie wykorzystane nagranie wydarzeń lub fotografie wykonane w trakcie trwania tych wydarzeń a także w działalności własnej Organizatorów.

§ 5

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przebiegu Koncertów letnich z uzasadnionych powodów (np. odwołanie występu przez artystę, siła wyższa, itp.), a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu Koncertu pod względem artystycznym i czasowym.

§ 6

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

§ 7

Wstęp na imprezę jest wolny, nie obowiązują bilety i rezerwacja miejsc. Ilość miejsc: 40 krzeseł.

§ 8

Organizator zastrzega sobie prawo do, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, zażądania, aby uczestnik Koncertu opuścił teren koncertu oraz zastosowania odpowiednich kroków, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Czyny stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów zgłaszane będą do właściwych organów ścigania.

§ 9

Uczestnicy Koncertów letnich mogą być narażeni na ciągłe, trwające do 60 min., przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących być odczuwane przez osoby z nadwrażliwością na dźwięki jako dyskomfortowe.

§ 10

Wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych oraz alkoholu na teren imprezy jest kategorycznie zabronione.

§ 11

Oficjalne programy i Regulamin koncertów jest dostępny na terenie, na którym odbywa się koncert.

§ 12

Uczestnicy koncertu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii, w tym: utrzymywania odległości od innych uczestników.

§ 13

Dla uczestników koncertu dostępne są na terenie, na którym odbywa się koncert, środki do dezynfekcji rąk.

§ 14

Wszelkich informacji o dostępności toalet, Regulaminie imprezy, programach koncertów udzielają pracownicy Muzeum.

§ 15

W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia osób obecnych na imprezie oraz mienia, MZiWN jest upoważnione do przerwania imprezy oraz zarządzenia ewakuacji. Ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych kierują pracownicy MZiWN.

§ 16

Wstęp na imprezę jest nieodpłatny.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1 thoughts on “Regulamin koncertów letnich w „Domu nad Łąkami”

Możliwość komentowania jest wyłączona.