background
logotype
image1 image2 image3

Prace Wacława Nałkowskiego w naszych zbiorach

 • Jezioro Lepelskie w systemacie Berezyńskim. Warszawa, 1885 (druk. E. Skiwskiego). 34 s., mapa kolor. Odb. z: Pamiętnik Fizyjograficzny, t. 5.
 • Zarys geografii powszechnej (rozumowej). Warszawa: „Przegląd Pedagogiczny”, 1887. 598, VI, II, II s., 44 fig.
 • Wschodnia granica Europy. Warszawa: T. Paprocki i S-ka, 1887. 22 s. Dod. Miesięczny do Przegl. Tyg., 22.
 • Zarys geografii powszechnej (rozumowej). Wyd. 2 przez autora przejrz. i dop. Warszawa: T. Paprocki i S-ka, 1894. V, 516 s., drzewor.
 • Zarys geografii powszechnej (poglądowej). Warszawa: Gebethner i Wolff, 1895. 327 s., ryc., mapy, tabl.
 • Forpoczty. Książka zbiorowa napisana przez Wacława Nałkowskiego, Maryę Komornicką i Cezarego Jellentę. Lwów: nakł. autorów, 1895. 270, [2] s.
  Zawiera następujące prace Wacława Nałkowskiego: s. 5 - 49: Forpoczty ewolucyi psychicznej i troglodyci; s. 104 - 126: Natura i siła; s. 181 - 192: Trzeba mieć metodę; s. 269 - 270: Głos Wacława Nałkowskiego w sprawie Cezarego Jellenty.
 • Ziemia i człowiek. Szkice i studya geograficzne. Warszawa: J. Fiszer, 1901. 288 s.
  Zawiera: s. 1 - 7: Od autora; s. 9-16: Kilka słów o wadach geografii u nas; s. 17 - 31: W obronie tak zwanej geografii; s. 33 - 42: Nasze krajoznawstwo i środki jego podniesienia; s. 43 - 47: Gościnność jako objaw etnologiczny; s. 48 - 55: Z powodu artykułu Aleksandra Szumowskiego “Etyczne znaczenie geografii. Uwagi krytyczne napisane w 1891 r.; s. 56 - 60: Ocena zasługi Kolumba; s. 61 - 67: Michał Hube jako geograf – pedagog. Kartka z dziejów geografii; s. 68 - 76: Geografia Jana Śniadeckiego; s. 77 - 82: Zasługi Hugona Kołłątaja na polu geografii; s. 83 - 93: Projekt afrykańskiej wyprawy Rogozińskiego i prawdopodobne jej rezultaty; s. 94 - 127: Kraj lodowy i jego mieszkańcy; s. 128 - 134: Dwie perły uroczej Italii (Malarya i pellagra); s. 154 - 183: Znaczenie geograficzno – dziejowe Morza Śródziemnego; s. 154 - 183: Systemat Nilu i jego znaczenie; s. 184 - 220: Abisynia i jej mieszkańcy; s. 221 - 235: Dżungarska brama narodów; s. 236 - 288: Afganistan i jego stanowisko geograficzno – dziejowe.
 • Gieografja malownicza. Cz. 1. Australja (z Polinezją). Warszawa: M. Arct, 1902. 165, [II] s., rys.
 • Podręcznik do nauki geografii powszechnej. Warszawa: T. Paprocki i S-ka, 1903. 410 s., rys.
 • Wielki atlas geograficzny ze skorowidzem nazw i tekstem objaśniającym opracowany wedle najnowszych źródeł. Pod red. Wacława Nałkowskiego i Andrzeja Świętochowskiego. Warszawa: S. Sikorski, 1904. 53 mapy kolor., [4] s., [206] s. (skorowidz).
 • Jednostka i ogół. Szkice i krytyki psycho-społeczne. Kraków: U. Czatowicz, 1904. 510, [2] s.
  Zawiera: s. 1 - 2: Od Autora; s. 5 - 34: Natura i siła; s. 35 - 90: Forpoczty ewolucyi psychicznej i troglodyci; s. 91 - 97: Z powodu Forpoczt; s. 98 - 104: Reakcya i ewolucya; s. 105-133: Przeduchowiona; s. 134 – 139: Nietzche i Nietzscheanizm; s. 140 – 142: Amiel a Nietzsche; s. 143 – 145: Poszukiwanie utracownego ojca; s. 146 – 155: “Chimera” wobec ewolucyi; s. 156 – 165: Skandale jako czynniki ewolucyi; s. 166 – 171: “Et Haec Meminisse Jurabit”; s. 172 – 185: Evoe! Jak ci bogowie na sposoby biorą się!; s. 186 – 190: Dzikie pretensye; s. 191 – 192: Wyjaśnienie; s. 193 – 207: Trzeba mieć metodę; s. 208 – 234: Epizod z rugów polskich; s. 235 – 250: Początki dziedzicznego obarczenia ludzkości; s. 251 – 255: Z dziejów miłości chrześcijańskiej; s. 256 – 273: Nie tędy droga, szanowny panie!; s. 274 – 284: Kopnięcie umierającego lwa; s. 285 – 287: List dra Hertza; s. 288 – 293: Odpowiedź drowi Hertzowi; s. 294 – 299: Z powodu życiorysu Darwina; s. 300 – 306: Z powodu estetyki Guyau; s. 307 – 311: Z powodu odczytów o życiu; s. 312 – 322: Filozofia praktyczna, czyli etyka pastorska; s. 323 – 326: Warszawski Hegel czyli czarna niewdzięczność; s. 327 – 332: Socyologia lecznicza; s. 333 – 338: Odpowiedź Dra Chodeckiego; s. 339 – 347: Odpowiedź Drowi Chodeckiemu; s. 348 – 355: Swojski piasek; s. 356 – 358: Kiepska służba; s. 359 – 364: Zaściankowa oryginalność; s. 365 – 372: Cnotliwa rodzina; s. 373 – 374: Z przedwczesnych mogił; s. 375 – 377: “Bóg zasmuci, Bóg pocieszy”; s. 378 – 387: O sprawiedliwość; s. 388 – 392: Bezstronny głos w sprawie żydowskiej; s. 393 – 416: Wspomnienia krakowskiego studenta; s. 417 – 429: Echa. (Badanie kraju metodą swojską). - Swojski pogromca Darwina. - Warszawski Skotinin. - Sympatye hiszpańskie. - Wietrzenie niereligijności. - Emety literacki. - Nagonka moralistów na Zolę. - Zbyteczne zdziwienie. - Chaos chaotyczny i chaos niechaotyczny); s. 430 – 505: Ucieczka na “łono natury”; s. 506 – 510: Rzut oka w daleką przyszłość.
 • Dookoła Alp. Luźne notatki i refleksje z błyskawicznej podróży z 35 rysunkami w tekście. Warszawa: Księgarnia Naukowa, 1904. 56 s., rys., mapy. Odb. z. Przyroda, t. 1.
 • Bojownik. Fantazya. Warszawa: S. Demby, 1904. 30 s., rys.
 • Sienkiewicziana. Szkice do obrazu. Kraków: nakł. autora, 1904. 87 s.
  Zawiera: s. 5 – 6: Przedmowa; s. 9 – 16: Zbyteczny ból; s. 17 – 22: Niefortunny obrońca p. Sienkiewicza; s. 23 – 26: Na sposoby biorą się; s. 27 – 33: “Wyzyskiwani” a “Rodzina Połanieckich”; s. 34 – 37: Pan Sienkiewicz a Zola; s. 38 – 87: Geneza produkcji i chwały pana Sienkiewicza.
 • Mała geografia fizyczna. Zarys. Warszawa: M. Arct, 1905. 142 s., rys. Książki dla wszystkich, 272.
 • Zarys gieografji rozumowej (gieologji). Wyd. 3 znacznie rozsz. Warszawa: M. Arct, 1907. XIV, 703 s., mapy kolor.
 • Zarys metodyki gieografji. Warszawa: Wydaw. Pedagogiczne Pol. Związku Nauczycielstwa, 1908. 60 s. Prace metodyczne w zakresie wykształcenia średniego, 5.
 • Gieografja szkolna (rozumowa). Cz. 3. Gieografia szczegółowa Europy. Warszawa: T. Paprocki i S-ka, 1908. 242, [1] s.
 • Gieografja malownicza. Z wrażeń podróżników. Cz. 2. Ameryka Południowa. Warszawa: M. Arct, Kraków: S. A. Krzyżanowski, 1909. 148 s., rys.
 • Gieografja malownicza. Z wrażeń podróżników. Cz. 3. Ameryka Północna. Warszawa: M. Arct, 1909. 162, [1] s., rys.
 • Gieografja malownicza. Z wrażeń podróżników. Cz. 4. Afryka. Warszawa: M. Arct, 1909. 239, [1] s., rys.
 • Geografia ogólna (astronomiczna, fizyczna i antropologiczna). Kraków: Tow. Wydaw. Encyklopedyi Ludowej, 1910. 65, XII, [2] s., rys., mapa, indeks.
 • Co to jest gieografja. Warszawa: M. Arct, 1911. 42 s. Bibljoteczka Gieograficzna. Opisy Malownicze i Podróże.
 • Gieografja malownicza. Z wrażeń podróżników. Cz. 5. Azja. Warszawa: M. Arct, 1911. 359 s., rys.

WYDANIA POŚMIERTNE

 • Terytorjum Polski historycznej jako indywidualność gieograficzna. Warszawa: Pol. Tow. Krajoznawcze, 1912. 38 s., mapy, rys.
 • Materjały do gieografji ziem dawnej Polski. T. 1 [jedyny]. Warszawa: Komitet Wydawnictw Dzieł W. Nałkowskiego przy Pol. Tow. Krajoznawczem, 1913-1914. 350, III s., il., mapy.
 • Geografja fizyczna. Wyd. 2 przejrz. i uzup. Ludomir Sawicki. Warszawa: M. Arct, 1919. XII, V, 304 s., rys., mapy.
 • Geografja fizyczna. Wyd. 3 przejrz. i uzup. Ludomir Sawicki. Warszawa: M. Arct, 1922. XI, [1], 254 s., 139 ryc.
 • Zarys metodyki geografji. Przedm. Anna Nałkowska. Wyd. 2. Warszaw, Wilno: M. Arct, Księgarnia Stow. Nauczycielstwa Polskiego, 1920. 88 s.
 • La Pologne, entite geographique. Trad. du polonais par T. Waryński. Varsovie: Societé de Publications Internationales, 1921. 74 s., rys.
 • Zarys metodyki geografji. Przedm. do wyd. 2 i 3 Anna Nałkowska. Wyd. 3 popr. Warszawa: M. Arct, 1925. 96 s., bibliogr.
 • Pisma społeczne. Wybór, wstęp i oprac. Stefan Żółkiewski. Warszawa: Państ. Inst. Wydaw., 1951. 476, [3] s., tabl. Z Prac Instytutu Badań Literackich.
  Zawiera: 5 – 82: Wstęp; s. 83 – 111: Natura i siła; s. 113 – 128: Trzeba mieć metodę; s. 129 – 145: Forpoczty ewolucji psychicznej i troglodyci; s. 147 – 156: Skandale jako czynniki ewolucji; s. 157 – 182: Epizod z rugów polskich; s. 183 – 200: Nie tędy droga, szanowny panie!; s. 210 – 207: Z powodu życiorysu Darwina; s. 209 – 216: Z powodu estetyki Guyau; s. 217 – 239: Wspomnienia krakowskiego studenta sprzed ćwierć wieku; s. 241 – 314: Ucieczka na “łono natury”; s.315 – 322: Zasługi Hugona Kołłątaja na polu geografii; s. 323 – 333: Filozofia praktyczna, czyli etyka pastorska; s. 335 – 391: Sienkiewicziana. (Przedmowa. - Zbyteczny ból. - Pan Sienkiewicz a Zola. - Geneza produkcji i chwały pana Sienkiewicza); s. 395 – 400: Proletariat i twórcy; s. 401 – 417: Z powodu politycznych wystąpień p. Sienkiewicza; s. 419 – 443: Wielkie nieporozumienie; s. 445: Tablica okresów geologicznych; s. 446 – 477: Słownik nazwisk.
 • Wybór pism. Wstęp i oprac. Stefan Kałuski. Wrocław: Wydawn. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1952. 92, [2] s., k. portr., bibliogr.
  Zawiera: s. 19 – 25: Skandale jako czynniki ewolucji; s. 26 – 36: Wspomnienia krakowskiego studenta; s. 37 – 46: Nie tędy droga, szanowny panie!; s. 47 – 48: Warszawski Hegel, czyli czarna niewdzięczność; s. 49 – 52: Socjologia lecznicza; s. 53 – 55: Wytępienie Tasmańczyków; s. 56 – 59: Gospodarka jezuitów w Ameryce Południowej, a zwłaszcza w Paragwaju; s. 60 – 62: Zaściankowa oryginalność; s. 63 – 66: Ucieczka na “łono natury”. Wrażenia i refleksje; s. 67 – 73: Filozofia praktyczna, czyli etyka pastorska; s. 74 – 80: Geneza produkcji i chwały pana Sienkiewicza; s. 81 – 86: Z powodu politycznych wystąpień p. Sienkiewicza; s. 87 – 92: Proletariat a twórcy.

ARTYKUŁY

 • Rozwój ziemi. [W:] Poradnik dla samouków. Cz. 5 z. 1. Świat i człowiek. Warszawa 1903, s. 57-175. Rys., mapa kolor.
 • Historja ogólnej nauki o ziemi. [W:] Poradnik dla samouków. Cz. 6. Dzieje myśli. T. 2. z. 1. Historja rozwoju nauk. Warszawa 1907, s. 1 - 177. Il., tabl.
 • Rozwój ziemi. [W:] Poradnik dla samouków. Wyd. 2. Cz. 5 z. 1. Świat i człowiek. Warszawa 1908, s. 75-215. Rys., mapa kolor., bibliogr.
 • Filozofia praktyczna, czyli etyka pastorska. Twórczość R. 7, 1951 z. 3, s. 118 - 123.
 • Zasługi Hugona Kołłątaja na polu geografii. Myśl Współczesna 1951 nr 6-7, s. 222 - 225.
 • Wpływ położenia geograficznego na charakter narodów, a stąd na działalność ich i rozwój oświaty czyli w ogóle na historię. Skreślił w zarysie... Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej. Seria C, z. 6. Warszawa 1963, s. 103 - 111.

LISTY

 • Listy do narzeczonej i żony 1879-1894. Do druku przygotowała Barbara Koc. Warszawa: Państ. Inst. Wydaw., 1985. 31, [3] s., nota wydawnicza.
Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template