Do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie

Wołomin, I 1956

Niejednokrotnie poruszane wśród obywateli m. Wołomina i Warszawy i omawiane w prasie zagadnienie opieki nad byłą siedzibą geografa i publicysty Wacława Nałkowskiego w Wołominie przy ul. W. Nałkowskiego 17, gdzie również żyła słynna powieściopisarka i działaczka społeczna Zofia Nałkowska, nie znalazło konkretnego rozwiązania. Pomimo wyraźnego dążenia Związku Literatów Polskich oraz Ministerstwa Kultury do utworzenia w „Domu nad łąkami” pamiątkowego muzeum. Prezydium MRN, jak dotychczas, ustosunkowało się biernie do powyższego i nie wykazało żadnego zainteresowania w kierunku zdobycia kulturalnej palcówki, mogącej być chlubą miasta i powiatu. Nie ulega jednak kwestii, że należy wszelkim wysiłkiem dążyć do podniesienia kultury, tak ogromnie na naszym terenie zaniedbanej.

Z tego względu niżej podpisani obywatele stawiają do omówienia na Prezydium następujący wniosek: 1) W celu utworzenia muzeum imienia Wacława i Zofii Nałkowskich powołuje się Komitet Obywatelski składający się z 5 osób, pod egidą MRN lub Frontu Narodowego; 2) Posesja Nr 17 przy ul. Nałkowskiego w Wołominie zostaje uznana jako obiekt zabytkowy podlegający ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków; 3) W/w Komitet Obywatelski niezwłocznie ma wejść w bezpośredni kontakt z Zarządem Głównym Związku Literatów Polskich w celu wyjednania odpowiednich kredytów z Ministerstwa Kultury oraz załatwienia wszystkich spraw związanych z utworzeniem muzeum pamiątkowego. Przyjęcie w/w uchwały położyłoby kres impasowi w tej kwestii i byłoby realnym czynem w kierunku odpowiedniego uczczenia pamięci W. i Z. Nałkowskich, tak ściśle związanych z naszym miastem na przestrzeni ponad pół wieku.

Podpisał: Jerzy Surowcew.