Informacje niepublikowane w BlP

12.11.2015

Treść ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątek stanowią:

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie. Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 2).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego. Podmiot udostępniający informację jest zobowiązany do umożliwienia jej skopiowania, wydrukowania, przesłania lub przeniesienia na powszechnie używanych nośnika informacji.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać pod adresem:

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
Ul. W. Nałkowskiego 17
05-200 Wołomin
e-mail: muzeumnalkowskich@muzeumnalkowskich.pl


Opublikował: Marzena Kubacz
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 2225
20.09.2020 // muzeumnalkowskich.pl/bip